Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

      Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1994/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Nội dung quyết định, sửa đổi, bổ sung 32 thủ tục hành chính. Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

     Về thành phần hồ sơ, trước đây các mẫu đơn khi nộp hồ sơ thực hiện theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao. Theo Quyết định số 1944/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6/2019, khi nộp hồ sơ các mẫu đơn thực hiện theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 14/6/2019.

       Căn cứ quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đúng nội dung và thời gian theo quy định.

 Vu Lan


Tin liên quan
Triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến    22/05/2020
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/05/2020
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2020    24/04/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch    20/03/2020
Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 03/3/2020    20/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.    16/03/2020
Rà soát nhóm, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020    16/03/2020
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019

Liên kết Liên kết