Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

      Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1994/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Nội dung quyết định, sửa đổi, bổ sung 32 thủ tục hành chính. Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

     Về thành phần hồ sơ, trước đây các mẫu đơn khi nộp hồ sơ thực hiện theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao. Theo Quyết định số 1944/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6/2019, khi nộp hồ sơ các mẫu đơn thực hiện theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 14/6/2019.

       Căn cứ quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đúng nội dung và thời gian theo quy định.

 Vu Lan


Tin liên quan
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019
Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông.    26/06/2019
Những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019    26/06/2019
Những điểm mới trong Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 cả Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường    26/06/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    21/06/2019
Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    14/06/2019
Kế hoạch đẩy mạnh chế độ cải cách công vụ, công chức năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    13/06/2019
Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    31/05/2019

Liên kết Liên kết