Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.

      Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 45/KH-SVHTTDL ngày 10/01/2020 triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành năm 2020.

      Nội dung kế hoạch gồm 5 phần: Xây dựng và ban hành văn bản; nghiệp vụ thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát quy định thủ tục hành chính; nâng cao nhận thức, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; chế độ thông tin báo cáo.

      Các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2020 bao gồm:

      - Tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo, điều hành của đơn vị.

      - Rà soát, đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, nhằm giảm chi phí về thời gian và tài chính cho người dân và doanh nghiệp.

      - Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

      - Phân công theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng Khối Văn phòng Sở, xác định trách nhiệm và thời gian trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính./.

Ái Hân


Tin liên quan
Triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến    22/05/2020
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/05/2020
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2020    24/04/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch    20/03/2020
Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 03/3/2020    20/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.    16/03/2020
Rà soát nhóm, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020    16/03/2020
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019

Liên kết Liên kết