Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hoàn thiện các thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, công dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung vào các nội dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ bao gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Trong đó, từng nội dung công việc được phân công cụ thể cho mỗi đơn vị trong khối Văn phòng Sở để chủ động và phối hợp tốt trong tổ chức thực hiện.

Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Đồng thời, không ngừng cải tiến mối quan hệ giữa cán bộ, công chức, viên chức với cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính nhà nước, kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi tiêu cực và nhũng nhiễu gây khó khăn cho hoạt động của tổ chức, cá nhân./.

 

 

                                                                                      Mỹ Ngọc

 

 


Tin liên quan
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/04/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030    15/03/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý I năm 2018    14/03/2018
Kế hoạch rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/03/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020    06/03/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/02/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/02/2018

Liên kết Liên kết