Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Quy định thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Nhằm kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 23 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm nội dung Nghị định số 92/2017/NĐ-CP  ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017, mọi thông tin liên quan đến thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính các đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Điện thoại: 0273.3976398. Emai: pkstthc@tiengiang.gov.vn hoặc pkstthctiengiang@gmail.com).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện thay đổi thông tin niêm yết, công khai tại trụ sở địa chỉ cơ quan, email, số điện thoại chuyên dùng của đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, để tổ chức, cá nhân được biết./.

 

                                                                                     Mỹ Ngọc

 

 

     

                                                        

     


Tin liên quan
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/04/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030    15/03/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý I năm 2018    14/03/2018
Kế hoạch rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/03/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020    06/03/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/02/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/02/2018

Liên kết Liên kết