Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019

      Trong năm 2019, việc kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn tỉnh được tiến hành 2 đợt:

      - Đợt 1: Trong tháng 6-7/2019, tiến hành kiểm tra 30% cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, gồm 18 cơ quan, đơn vị: Cấp tỉnh tiến hành kiểm tra 06 đơn vị, cấp huyện: 04 đơn vị, cấp xã: 08 đơn vị.

      - Đợt 2: Trong tháng 11-12/2019, tiến hành kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện công tác CCHC tại 24 cơ quan sở, ngành tỉnh và 11 UBND cấp huyện.

      Nội dung kiểm tra gồm 07 phần: Công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính. Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo đề cương ban hành kèm theo Kế hoạch. Tổ kiểm tra trao đổi làm rõ một số nội dung trong báo cáo và tiến hành kiểm tra thực tế tài liệu, hồ sơ có liên quan.

     Thời gian kiểm tra sẽ được thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị. Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có tên trong trong đợt kiểm tra phải báo cáo theo đề cương, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/6/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Vu Lan


Tin liên quan
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019
Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông.    26/06/2019
Những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019    26/06/2019
Những điểm mới trong Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 cả Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường    26/06/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    21/06/2019
Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    14/06/2019
Kế hoạch đẩy mạnh chế độ cải cách công vụ, công chức năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    13/06/2019
Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    31/05/2019

Liên kết Liên kết