Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

     Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 27/4/2020, về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020. Nhằm  đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những hạn chế, yếu kém và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, giúp cho các cơ quan, đơn vị biết được những mặt làm được, chưa được trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị để có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

     Đối tượng kiểm tra: các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

     Thời gian kiểm tra: tổ chức kiểm tra ít nhất 09 sở, ban, ngành tỉnh, 05 UBND cấp huyện, 10 UBND cấp xã.

     Thời gian kiểm tra: bắt đầu từ tháng 7 năm 2020 và kết thúc trong năm.

Vu Lan


Tin liên quan
Triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến    22/05/2020
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/05/2020
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2020    24/04/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch    20/03/2020
Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 03/3/2020    20/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.    16/03/2020
Rà soát nhóm, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020    16/03/2020
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019

Liên kết Liên kết