Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nhằm tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính đạt hiệu quả, chất lượng, đi vào nề nếp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chất lượng thể chế, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 Theo đó, các sở, ban, ngành, tỉnh; đơn vị cấp huyện và cấp xã sẽ tập trung thực hiện các nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 bao gồm: Xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Cập nhật trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính; Công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính do Luật giao; Niêm yết, công khai và thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính;…..

Năm 2018, việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính sẽ góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy định có liên quan; nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tính khách quan, kịp thời, chính xác và chấm dứt tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ ngoài quy định; triển khai có hiệu quả việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh./.

 

                                                                                     Mỹ Ngọc

 

 

     

                                                        

     


Tin liên quan
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/04/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030    15/03/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý I năm 2018    14/03/2018
Kế hoạch rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/03/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020    06/03/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/02/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/02/2018

Liên kết Liên kết