Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Kế hoạch đẩy mạnh chế độ cải cách công vụ, công chức năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

     Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tiền Giang năm 2019; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với lộ trình cải cách hành chính. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 982/KH-SVHTTDL ngày 19/6/2019, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2019.

      Với các nhiệm vụ trọng tâm:

     - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

      - Rà soát, cơ cấu, bố trí lại đội ngũ công chức, viên chức cho phù hợp với vị trí việc làm; hoàn thiện bảng mô tả vị trí việc làm.

      -  Rà soát lại văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

       - Tăng cường triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

      - Xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện đánh giá theo quy định.

       - Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo đúng quy định về đối tượng và thời gian

      Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, Văn phòng giúp lãnh đạo Sở tổ chức, phối hợp triển khai, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch 157/KH-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch này. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Vu Lan


Tin liên quan
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019
Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông.    26/06/2019
Những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019    26/06/2019
Những điểm mới trong Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 cả Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường    26/06/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    21/06/2019
Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    14/06/2019
Kế hoạch đẩy mạnh chế độ cải cách công vụ, công chức năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    13/06/2019
Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    31/05/2019

Liên kết Liên kết