Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2020

     Trong quý 1 năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được một số kết quả sau:

     - Căn cứ Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Tiền Giang. Theo đó, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở hiện nay là 127 thủ tục (66 lĩnh vực văn hóa, gia đình, 35 lĩnh vực thể thao và 26 thủ tục lĩnh vực du lịch).

     - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có những lĩnh vực phát sinh nhiều hồ sơ như: lĩnh vực văn hóa cơ sở, biển diễn nghệ thuật, lữ hành,…Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong kỳ (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/3/2020): 172 hồ sơ, trong đó 159 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ và 13 hồ sơ từ báo cáo kỳ trước chuyển qua. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và xử lý 14 hồ sơ/172 hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông gồm: 08 hồ sơ thuộc thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, 04 hồ sơ thuộc thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và 02 hồ sơ thuộc thủ tục công nhận điểm du lịch cấp tỉnh.

     - Trong quý 1 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong 127 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở có 63 thủ tục đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, còn lại 64 thủ tục đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Ái Hân


Tin liên quan
Triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến    22/05/2020
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/05/2020
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2020    24/04/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch    20/03/2020
Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 03/3/2020    20/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.    16/03/2020
Rà soát nhóm, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020    16/03/2020
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019

Liên kết Liên kết