Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

      Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2589/UBND-KSTT ngày 18/6/2019, về chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa,  một cửa liên thông  nhằm khắc phục những hạn chế, đồng thời nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện các nội dung:

     - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết nối tích hợp TTHC từ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị và trang dịch vụ hành chính công đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh.

      - Niêm yết công khai kịp thời và đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại trụ sở cơ quan, đơn vị tiếp nhận giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

      - Đảm bảo tất cả hồ sơ giải quyết TTHC được lưu theo quy định chuyên ngành phải được công chức phụ trách lĩnh vực scan và nhập vào phần mềm một cửa điện tử.

     - Thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng/trang thông tin điện tử, trang dịch vụ hành chính công của tỉnh, đơn vị theo đúng quy định.

     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính và cán bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chủ động rà soát và triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

 VU LAN


Tin liên quan
Triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến    22/05/2020
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/05/2020
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2020    24/04/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch    20/03/2020
Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 03/3/2020    20/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.    16/03/2020
Rà soát nhóm, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020    16/03/2020
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019

Liên kết Liên kết