Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Một số hoạt động chủ yếu trong công tác cải cách hành chính Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2021 Một số hoạt động chủ yếu trong công tác cải cách hành chính Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2021
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện một số hoạt động chủ yếu trong công tác Cải cách hành chính như sau: - Ban hành các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải...
Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 19/5/2021, nhằm xác định chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá một cách thực chất khách quan và công bằng kết quả...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Ủy...
Thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính và thẩm định chỉ số cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính và thẩm định chỉ số cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
       Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 22/4/2021, thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính và thẩm định chỉ số cải cách hành chính của...
Thành lập Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tiền Giang Thành lập Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tiền Giang
         Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 14/4/2021, thành lập Ban Chỉ...
Ban hành Kế hoạch triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “phi địa giới hành chính” Ban hành Kế hoạch triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “phi địa giới hành chính”
Ngày 26/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình "phi địa...
Triển khai việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 Triển khai việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021
Ngày 19/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1691/UBND-KSTT về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021. Theo đó, Ủy ban nhân dân...
Kiểm tra việc thực hiện, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện Kiểm tra việc thực hiện, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện
       Ngày 09/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND nhằm kiểm tra việc triển khai việc tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý đội...
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Căn cứ Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/ 12/ 2020; Quyết định số 631/QĐ-BVHTTDL ngày 04/ 02/2021; Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL ngày 04/ 02 /2021; Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3/2021...
Thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ Thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
Ngày 08/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 34/UBND-KSTT về việc Thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng...

Liên kết Liên kết