Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Một số kết quả đạt được trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2017 Một số kết quả đạt được trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2017
Nhằm đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ngay từ đầu năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Năm 2017, xác định kiểm soát thủ tục hành chính là một nội dung quan trọng nhằm góp phần thực hiện tốt Chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động hàng năm,...
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2017 Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2017
Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2017 và Kế hoạch số 1479/KH-SVHTTDL...

Liên kết Liên kết