Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Kiểm tra việc thực hiện, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện Kiểm tra việc thực hiện, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện
       Ngày 09/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND nhằm kiểm tra việc triển khai việc tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý đội...
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Căn cứ Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/ 12/ 2020; Quyết định số 631/QĐ-BVHTTDL ngày 04/ 02/2021; Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL ngày 04/ 02 /2021; Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3/2021...
Thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ Thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
Ngày 08/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 34/UBND-KSTT về việc Thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng...
Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính để khắc phục những tồn tại, hạn chế của cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính để khắc phục những tồn tại, hạn chế của cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Ngày 27/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 338/UBND-KSTT về việc khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra, thẩm định cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, một trong những...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2021
Trong quý 1 năm 2021, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được một số kết quả sau: - Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tính...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa,...
Rà soát nhóm, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 Rà soát nhóm, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
Thực hiện Công văn 6271/UBND-KSTT ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc rà soát nhóm, thủ tục hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đăng ký rà soát 03 thủ tục hành...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa
Ngày 09/3/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch
Ngày 04/02/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 631/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Ngày 04/02/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực...

Liên kết Liên kết